Prosjekter > Elgprosjektet > Om elgprosjektet

Om elgprosjektet

Resultatene fra Elgundersøkelsene i Nord-Trøndelag, Bindal og Rissa 2005-2009 skal bidra til et faglig grunnlag for en bærekraftig forvaltning av elgen i årene som kommer. Oppdragsgiver er de kommunale viltorgans arbeidsutvalg i Nord-Trøndelag (KVA) som nå har endret organisering og heter Samarbeidsutvalget for Viltforvaltning i Nord-Trøndelag (SUNT). Oppdragsgiver har nedsatt en styringsgruppe, og gitt et mandat som styringsramme for prosjektet.
 
 
I løpet av de siste 30 årene har vi opplevd en mangedobling av elgens bestandstetthet i Norge og i takt med denne har vi fått økt kunnskap og erfaring omkring elgens bestandsdynamikk og interaksjon med næringsgrunnlaget. Dagens tettheter av elg og krav om mer presis forvaltning skaper imidlertid nye kunnskapsbehov - ikke minst på lokalt nivå. Kommunene har ved innføring av Forskrift 22. mars 2002 nr 151 i medhold av viltloven fått større oppgaver og utvidet myndighet i forvaltningen av hjortevilt, og i den forbindelse er det økende lokal og regional interesse og behov for mer detaljert kunnskap om lokale og regionale elgbestander. I første rekke gjelder dette forvaltningsrelatert kunnskap omkring elgens trekk og vandring, men i økende grad fokuseres det også på problemstillinger som har mer generell forsknings- og forvaltningsinteresse. Fylkesmannen har i samme forskrift fått en viktig rolle som tilrettelegger, faglig rådgiver og koordinator for å bygge opp den faglige kompetansen på lokalt og regionalt nivå. Dette betyr at Fylkesmannen også har et stort behov for mer detaljert, nyansert og konkret kunnskap om lokale og regionale elgbestander.

Elgundersøkelsene i Nord-Trøndelag og Bindal er inndelt i syv delprosjekter:

  • Elgens trekkmønster og hovedvandringer i de 5 hjorteviltregionene i Nord-Trøndelag samt Bindal kommune.
  • Elgens vandringer og områdebruk i forhold til vegnett og jernbane. 
  • Elgens bruk av ulike arealtyper og landskapselement gjennom året.
  • Elgen som total verdifaktor.
  • Elgens vekt, størrelse, kondisjon og produktivitet i de ulike klimasonene og regionene i fylket.
  • Fruktbarhet og dødelighetsmønster hos elgen i Nord-Trøndelag og Bindal.
  • Sett elg som forvaltningsverktøy.

Merkingsposisjoner 2007 Oversikt over merkingsposisjoner for elgene

Et viktig element for å kunne besvare problemstillingene i prosjektet er radiomerking av elg. Det er derfor merket 217 elger i 2006 og 2007. Av totalt 217 merkede elger er 139 påsatt halsbånd med GPS/GSM/VHF-halsbånd, mens de resterende 78 elgene er påsatt konvensjonelle VHF-halsbånd. Som grunnlag for analysene vil man i tillegg til data fra merkede elger, benytte data innhentet fra elg skutt under jakta samt annen relevant statistikk og data. Les mer i:

Rolandsen, C., Solberg, E.J., Pedersen, P.H., Heim, M. & Holmstrøm, F. 2006. Elgundersøkelsene i Nord-Trøndelag og Bindal 2005-2009. Statusrapport. Informasjon om prosjektet og foreløpige analyser av jaktmaterialet for perioden 2003-2005. NINA Rapport 198

Prosjektbeskrivelse med kort beskrivelse av de ulike delprosjektene.

 
Les mer: