Produkter og tjenester > Hjorteviltregisteret

Hjorteviltregisteret

Naturdata driver det nasjonale Hjorteviltregisteret på oppdrag fra Miljødirektoratet. I Hjorteviltregisteret er det blant annet lagt til rette for lagring av vald- og jaktfeltopplysninger, ivaretakelse av statistikk fra jakt og jegerobservasjoner samt utskrift av fellingstillatelser og fellingsrapporter.

Registeret er et saksbehandlingsverktøy for kommuner og villreinnemnder og benyttes også til å rapportere jaktstatistikk og fallvilt til Statistisk sentralbyrå. Ansvaret for god kvalitetssikring ligger hos kommunene og villreinnemndene med bistand fra fylkeskommunen i hvert fylke. Dataene i registeret er tilgjengelig for alle. Rettighetshaverorganisasjoner og forskningsinstitusjoner, universiteter og høyskoler mv. kan gis tilgang til å registrere egne data eller registrere data for kommuner/villreinnemnder.

Hvilke kommuner som rapporterer data til SSB gir et bilde på hvem som bruker registeret aktivt i kommunal saksbehandling.

Tabellen under viser antall kommuner som har rapportert tildelt og felt hjortevilt til SSB via Hjorteviltregisteret for jaktårene 2008/2009, 2009/2010 og 2010/2011. 

 

Er du grunneier, jeger eller bare generelt interessert? Besøk Hjorteviltregisteret her for å se på hjorteviltbestandenes utvikling i dine hjemtrakter!


Vil du vite mer? 

Hjorteviltregisteret er beskrevet som en viktig del av framtidas hjorteviltforvaltning i følgende rapport: