Produkter og tjenester > Hjorteviltplaner
Hjorteviltplaner fra Naturdata as
 

Naturdata as kan etter nærmere avtale levere Hjorteviltplaner til kommuner, bestandsplanområder, regioner og fylker.

I forskrift om forvaltning av hjortevilt av 2016, § 3, beskrives det :”Kommunen skal vedta mål for utviklingen av bestandene av elg,hjort og rådyr der det er åpnet for jakt på arten (e).Målene skal blant annet ta hensyn til opplysninger om beitegrunnlag, bestandsutvikling, skader på naturmangfold, jord-og skogbruk og omfanget av viltulykker på vei og bane".

Målettinger som vedtas skal være konkrete og etterprøvbare. De bør derfor være realistiske og ha en tidsramme slik at de kan evalueres i forhold til enkle kritereier. Indekser som kan bidra til kartlegging av status og bestandsutvikling kan hentes ut fra Hjorteviltregisteret.

I NINA Rapport 383 ”Kommunal viltforvaltning. Status, endringer og måloppnåelse – med hjortevilt i kikkerten” (Fangel m.fl. 2008) ble kommunenes hjorteviltforvaltning evaluert. Rapporten viste at bare en av fire kommuner hadde kvalifiserte målbare og etterprøvbare målsettinger. På bakgrunn av denne rapporten har vi i Naturdata utviklet produktet ”Hjorteviltplaner”. Hjorteviltplanene er beregnet på kommuner, bestandsplanområder, regioner og fylker. Erfaringene så langt er positive, og viser at dette er noe det er stort behov for rundt om i det ganske land!

Hjorteviltplanene blir utviklet i tett samarbeid med kunden. Det er kommunen / fylkekommunen som er forvaltningsmyndighet, og vi ønsker å presisere av vi som privat selskap selvfølgelig ikke ønsker å blande oss inn i selve forvaltningen. Det er kommunen / fylkeskommunen som bestemmer ”kompasskursen” for hvor man vil med hjorteviltbestanden. Vår oppgave blir å omsette forvaltningsmyndighetens ønsker i konkrete etterprøvbare mål, og peke på hvilke konsekvenser ulike tiltak / avskytningsstrategier sannsynligvis vil gi. Målet er at det ferdige produktet til slutt kan vedtas i kommunestyret / fylkestinget eller annet organ for å sikre en politisk forankring.
 
Du finner eksempler på hjorteviltplaner opp til høyre i margen på denne siden. Ta kontakt med Bodil Haukø på e-post: bodil.hauko@naturdata.no eller tlf: 74 33 53 00 / 900 14 053 for ytterligere informasjon og pristilbud!

 

Hjorteviltplan for Hjort og Elg